NOWENNA do Milosierdzia Bożego

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi nakazał Jezus napisać i odprawiać przed
świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek. - Pragnę; abyś przez te dziewięć
dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i
wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W
każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym
morzu' miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego.
Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą
wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca
Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.
Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw
wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy
dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.(Dz 1209)
1210-1211.
 / W naszym parafialnym oczekiwaniu na Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego, które rozpocznie się w dniu 18.06.2014r. czasem Nowenny będą dni 09.06. ? 17.06.2014./


Dzień pierwszy  /14.04.2017/
Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj
je w morzu miłosierdzia Mojego. ? A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku [w] jaki
Mnie pogrąża utrata dusz.
Jezu Najmiłosierniejszy, Którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać
nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć
Twoją i przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z
niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem
Świętym.
O Wszechmocy miłosierdzia Bożego
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.
Ojcze. Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na ludzkość. całą, a szczególnie na
biednych grzeszników, która - jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego
bolesnej Męki okaż nam miłosierdzie Swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali
na wieki wieków. Amen.(Dz 1210-1211)
1212-1213.Drugi dzień /15.04.2017/
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym
miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich. jak przez
kanały męki, udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj ich Swą nieustanną opieką, aby
nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą Aniołów i Świętych
wysławiły niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
Jezu Najmiłosierniejszy, od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas
łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą chwalili Ojca
Miłosierdzia, Który jest w niebie.
Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia (59) Swego na grono wybrane w
winnicy Swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa
Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy
światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać
cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.(Dz 1213-1214)
1214-1215.


Dzień trzeci  /16.04.2017/
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu
miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły, Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą
pociech wśród goryczy morza.
Jezu Najmiłosierniejny, Który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca
Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie puszczaj
nas z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość' Twoją, jaką pała Twe Serce
ku Ojcu Niebieskiemu.
Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy, ,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do Swej miłości.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na
dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej, udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj ich
Swą nieustanna opieka, aby z cała rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone
Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.(Dz 1214-1215)
1216-1217.
Dzień czwarty /17.04.2017/
Dziś sprowadź Mi pogan j tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem
w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w
morzu miłosierdzia Mojego.
Jezu Najlitościwszy, Który jesteś światłość świata całego, przyjmij do mieszkania
Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie-
Twej łaski , oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie
wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.
Niech światło Twej miłości
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię te dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych co Cię
jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do
światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować, spraw,
aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.(1216-1217)
1218-1219.
Dzień piąty /18.04.2017/
Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu
miłosierdzia Mojego; w gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój.
Kiedy wracają do jedności z Kościołem, zagajają się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi
Męki.
I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości,
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Jezu Najmiłosierniejszy, Który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła
pro8Zą<-)'m Ciebie, przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze heretyków i
dusze odszczepieńców i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie
wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili
hojność miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia Swego na dusze heretyków i
odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie
w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego,
którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i
oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.(Dz 1218-1219)
1220-1221-1222-1223.

Dzień szósty /19.04.2017/
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w
miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne, do Serca Mojego, one krzepiły Mnie
w gorzkiej konania Męce, widziałem ich jako ziemskich Aniołów, które będą czuwać u
Moich ołtarzy, na nich zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest przyjąć
zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś sam powiedział - uczcie się ode Mnie, żem cichy i
pokornego Serca, przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne
i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym
upodobaniem Ojca Niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, których zapachem sam
Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Jezusa i nieustannie
wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Prawdziwie dusza pokorna i cicha,
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca,
Zachwyca się sam Stwórca.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze
małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszym Serca Jezusa. Dusze te są
najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi 'się z ziemi . i dosięga tronu
Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie
masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały
cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.(Dz 1220-1221-1222-1223)
1224-1225


Dzień siódmy /20.04.2017/
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje i
zanurz je w mil osierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej
wniknęły w ducha Mojego. One SI żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te
jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia
piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Jezu Najmiłosierniejszy, Którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania
Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia
Twego. Dusze te są mocarną siłą Boga samego wśród wszelkich udręczeń i
przeciwności, idą naprzód ufni w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i
dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale
miłosierdzie Twoje ogarnie ich w chwili zgonu.
Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego,
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą
największy przymiot Twój, to jest niezgłębione mił0sierdzie Twoje, które są zamknięte w
Najlitościwszym Sercu Jezusa- Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków
miłosierdzia, a d4sza ich przepełniona weselem, śpiewa pieśni miłosierdzia Najwyższemu.
Błagam Cię Boże; okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie
położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, Który im powiedział: że dusze które czcić
będą to niezgłębione miłosierdzie Moje, Ja sam bronić ich będę w życiu, a szczególnie w
śmierci godzinie, jako Swej chwały.
1226-1227.

Dzień ósmy /21.04.2017./
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je vi
przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie.
Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej
sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego
Kościoła wszystkie odpusty i ofiarni za nie. .. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś
ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż
wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci
są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się, muszą Twej sprawiedliwości, niech strumienie
Krwi) Wody, które wyszły z Serca Twego ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam
sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego,
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego,
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody,
W strumieniu wylanym Krwi i Wody.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a
które są zamknięte W Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa
Syna Twego i przez całą gorycz jaką była zalana Jego lłrzen2j świętsza dusza, okaż
miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie
inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci
Twojej i litości liczby nie masz. (Dz 1226-1227)
1228-1229


Dzień dziewiąty /22.04.2017/
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego.
Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w
Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten
kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do
miłosierdzia Mojego.
Jezu Najlitościwszy, Któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania
Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej
rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne do trupów i takim Cię wstrętem napawają.
O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar
miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony,
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są
zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość
Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one
wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. . .(Dz 1228-1229)AKTUALNOŚCI

AKT PRZYJĘCIA JEZUSA ZA KRÓLA I PANA

Czerwiec, 2017

Czytaj więcej

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017


OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej